Algemene voorwaarden Jachtwerf ’t Joppe te Warmond

 

1. Algemeen
1.1. Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met de Opdrachtnemer (hierna: de “Werf”) tot uitvoering van werk door de Werf zijn deze voorwaarden van toepassing. Onder (uitvoering van) werk wordt mede verstaan (levering van) zaak en/of dienst, behoudens en voor zover hierna het tegendeel blijkt.

1.2. Opdrachtgever wordt, niettegenstaande eventuele verwijzing daarnaar of specifieke mededeling daarvan, geacht door toetreding tot de overeenkomst afstand te hebben gedaan van zijn eigen of andere voorwaarden en afwijkende of aanvullende bedingen. De Werf wijst die voorwaarden en bedingen uitdrukkelijk van de hand.

1.3. Opdrachtgever wordt geacht de toepasselijkheid van deze voorwaarden mede te aanvaarden met betrekking tot latere opdrachten aan en overeenkomsten met de Werf.

2. Informatie en gegevens
2.1. Opdrachtgever zal de Werf kosteloos, tijdig en ongevraagd alle informatie en gegevens verstrekken welke nodig zijn voor de uitvoering van overeenkomsten door de Werf. De gevolgen van fouten en lacunes daarin en in ontwerpen of specificaties zijdens Opdrachtgever zijn voor risico van Opdrachtgever.

3. Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten
3.1. Alle aanbiedingen van de Werf zijn vrijblijvend.

3.2. Opdrachten en aanvaardingen door Opdrachtgever gelden als onherroepelijk aanbod.

3.3. De Werf is slechts gebonden wanneer en zoals hij de opdracht schriftelijk heeft aanvaard dan wel met uitvoering daarvan is begonnen. Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met zijn personeel verbinden de Werf niet dan nadat en in zoverre hij deze schriftelijk heeft bevestigd.

4. Prijzen
4.1. Opgegeven of overeengekomen prijzen zijn exclusief belastingen, heffingen of opslagen van overheidswege, waaronder B.T.W. Zij gelden slechts voor uitvoering van het werk in gewone werktijd op c.q. af het werfterrein.

4.2. Indien de kosten van uitvoering na de totstandkoming van de overeenkomst verhoging ondergaan is de Werf gerechtigd Opdrachtgever een prijsverhoging in rekening te brengen indien en in zoverre dat redelijk is.

4.3. Werk dat niet in de oorspronkelijke overeenkomst is begrepen wordt Opdrachtgever in rekening gebracht tegen de op het moment van uitvoering bestaande tarieven van de Werf.

4.4. De kosten verbonden aan het behandelen en/of verzamelen, en/of bemonsteren, en/of afvoeren, opslag, transport en het vernietigen van materialen, afval, resten en dergelijke mogen door de Werf boven de prijs in rekening worden gebracht.

5. Uitvoering en afwijkingen
5.1. De Werf heeft het recht bij uitvoering van het werk derden in te schakelen.

5.2. Behalve de gebruikelijke en overeengekomen toleranties in maat, prestatie of anderszins zijn ook die afwijkingen toegestaan die nodig zijn om de gewenste resultaten te bereiken of die het gevolg zijn van een veranderde werkwijze.

5.3. Opdrachtgever is verplicht de Werf in staat te stellen het werk ongehinderd uit te voeren. Hij dient het voorwerp – waaronder in deze voorwaarden is te verstaan de boot of andere zaak waarop de werkzaamheden betrekking hebben of ten behoeve waarvan deze werkzaamheden worden verricht – tijdig en geheel gereed voor uitvoering van het werk ter beschikking van de Werf te stellen.

5.4. De Werf heeft het recht het voorwerp en andere zaken van de Opdrachtgever te verplaatsen (verhalen, te water laten en droogzetten daaronder begrepen).

6. Uitvoeringsduur
6.1. Het werk vangt aan op het overeengekomen tijdstip. De Werf mag de aanvang opschorten totdat de Werf beschikt over alle door Opdrachtgever te verstrekken zaken, informatie en gegevens en totdat een eventueel overeengekomen vooruitbetaling is ontvangen of zekerheid ten behoeve van de Werf is gesteld.

6.2. De Werf is slechts gebonden aan uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen levertijden. Overschrijding hiervan door de Werf geeft Opdrachtgever recht op het incasseren van een vooraf gefixeerde schadevergoeding voor zover deze schriftelijk is overeengekomen. Deze schadevergoeding zal nooit meer bedragen dan 5% van de voor het vertraagde werk overeengekomen prijs. Overigens geeft overschrijding door de Werf Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of op niet-nakoming door hem van enige uit de overeenkomst voortvloeiende eigen verplichting. De Opdrachtgever is echter gerechtigd de overeenkomst voor het niet-uitgevoerde gedeelte te ontbinden, indien het werk niet alsnog binnen een door de Opdrachtgever ná bovenbedoelde overschrijding schriftelijk aangezegde redelijke termijn wordt uitgevoerd. In geval van zo’n ontbinding ontbreekt de aanspraak op de gefixeerde schadevergoeding.

6.3. De overeengekomen of door Opdrachtgever op grond van het vorige lid gestelde levertijd wordt verlengd met de tijd dat de uitvoering wordt vertraagd door overmacht, ongeacht of de overmacht opleverende omstandigheden intreden voor of nadat de uitvoering voltooid had moeten zijn. Zij wordt ook verlengd met de tijd dat de Opdrachtgever met enige betaling of de uitvoering van enige andere verplichting later is dan overeengekomen of door de Werf redelijkerwijs verwacht kon worden ongeacht of Opdrachtgever in verzuim is.

7. Werkzaamheden door de opdrachtgever of derden
7.1. Zonder schriftelijke toestemming van de Werf is de Opdrachtgever niet gerechtigd om op de Werf respectievelijk op of aan het voorwerp of andere zaak op of aan de Werf, werkzaamheden uit te voeren of te doen uitvoeren.

7.2. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die door het voorwerp of andere zaken van Opdrachtgever, door de bemanning, door hem ingeschakelde derden of zijn personeel aan de Werf wordt berokkend ongeacht of de Opdrachtgever ter zake een verwijt kan worden gemaakt. De Opdrachtgever is gehouden de Werf te vrijwaren ter zake van aanspraken van de bemanning, zulke derden of zijn personeel ter zake van schade die verband houdt met hun aanwezigheid op de Werf ongeacht of die schade aan de Werf te wijten is.

8. Milieu, veiligheid en werfregels
Opdrachtgever is verplicht om te zorgen voor veilige werkomstandigheden en om de geldende milieu- en veiligheidsvoorschriften alsmede de werfregels na te leven. Opdrachtgever is verplicht om vóór aanvang van het werk de Werf op de hoogte te stellen van de aanwezigheid van gevaarlijke materialen, zoals, maar niet beperkt tot, asbest en chemische of radioactieve afvalstoffen en van maatregelen die met betrekking daartoe in de laatste 90 dagen zijn getroffen. Opdrachtgever dient medewerking te verlenen aan onderzoek van de Werf met betrekking tot de veiligheid van de werkomstandigheden. De Werf is in geval van twijfel daarover gerechtigd het werk op te schorten of te beëindigen dan wel maatregelen ter verbetering te (doen) treffen. Kosten en schade als gevolg van een en ander komen voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever onderkent dat verwijdering van asbest en andere gevaarlijke stoffen onderworpen is aan strikte wettelijke regelgeving.

9. Oplevering en keuring
9.1. Het werk is opgeleverd wanneer het door Opdrachtgever is afgenomen en goedgekeurd.

9.2. Het werk geldt als opgeleverd:

a) wanneer Opdrachtgever niet op het door de Werf voor oplevering aangezegde tijdstip aan afname en keuring meewerkt dan wel ten onrechte of ongemotiveerd goedkeuring weigert;
b) wanneer het voorwerp de Werf heeft verlaten dan wel Opdrachtgever op andere wijze blijk geeft het feitelijk beheer over het voorwerp respectievelijk het bewerkte onderdeel daarvan over te hebben genomen;
c) wanneer Opdrachtgever eventuele tekortkomingen niet onmiddellijk bij afname kenbaar maakt en niet binnen 48 uur nadien schriftelijk bevestigt.

9.3. Geringe en/of gebruikelijke tekortkomingen staan de oplevering niet in de weg. Deze tekortkomingen worden door Opdrachtgever en de Werf schriftelijk vastgelegd, waarbij de Werf aangeeft binnen welke termijn de tekortkomingen verholpen worden.

9.4. De Werf zal het werk gedeeltelijk mogen opleveren, indien de oplevering van het resterende werk (tijdelijk) door overmacht is verhinderd of bemoeilijkt.

10. Risico- en eigendomsovergang
10.1. Het risico voor het voorwerp en voor andere zaken van of te leveren door Opdrachtgever is voor Opdrachtgever. Het risico voor zaken te leveren door de Werf is voor Opdrachtgever zodra deze zijn ingebouwd in respectievelijk verwerkt in zaken van de Opdrachtgever.

10.2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, blijven alle door de Werf te leveren zaken zijn eigendom tot aan het moment van algehele voldoening van al hetgeen de Werf in verband met de onderliggende overeenkomst en, voor zover de wet zulks toelaat, in verband met andere overeenkomsten van de Opdrachtgever te vorderen heeft.

10.3. De intellectuele eigendomsrechten ter zake van het werk blijven bij de Werf of derden-rechthebbenden en gaan nimmer op de Opdrachtgever over.

11. Overmacht
11.1. De Werf is gerechtigd zich op overmacht te beroepen indien de uitvoering geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt door omstandigheden buiten zijn wil, zoals, maar niet beperkt tot, overheidsmaatregelen, brand, ongevallen, schade aan het werk, mislukken van giet- of smeedstukken, onwerkbaar weer, het (tijdelijk) uitblijven van levering van zaken en het verrichten van diensten door derden, transport moeilijkheden, bedrijfs-, arbeidsstoornis en stakingen. Indien genoemde omstandigheden zich voordoen mag de Werf zich beroepen op overmacht ten aanzien van alle werken waarvan de uitvoering wordt verhinderd of bemoeilijkt ongeacht of de omstandigheden zich met betrekking tot datzelfde werk voordoen. De Werf mag zich evenzeer op overmacht beroepen wanneer de uitvoering wordt vertraagd doordat de Werf voorrang geeft aan ander werk wanneer die voorrang redelijkerwijs is geboden.

11.2. In geval van overmacht aan de zijde van de Werf worden zijn verplichtingen opgeschort. Indien de Werf zich op overmacht beroept voor een tijdsduur langer dan één maand zijn zowel de Werf als Opdrachtgever, onverminderd het bepaalde in artikel 15, bevoegd de overeenkomst voor het niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden door schriftelijke mededeling aan de ander zonder tot vergoeding van schade gehouden te zijn.

12. Garantie en reclames
12.1. Bij (op)levering eindigt iedere aansprakelijkheid van de Werf behoudens diens aansprakelijkheid ingevolge dit artikel.

12.2. De Werf zal gebreken aan het werk die bij (op)levering niet zichtbaar waren én gevolg zijn van tekortkomingen in constructie, materiaal of vakmanschap én zijn gebleken tijdens de garantieperiode én binnen 7 dagen na zulk blijken schriftelijk aan de Werf zijn gemeld, kosteloos herstellen op zijn eigen locatie.

12.3. De herstelplicht is beperkt tot herstel van het gebrekkige onderdeel.

12.4 De werf is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade. Hieronder wordt in ieder geval verstaan maar niet gelimiteerd tot: inkomensschade door huurderving van het vaartuig en schade voortvloeiende uit niet kunnen benutten van het vaartuig.

12.5. De kosten die Opdrachtgever maakt om het voorwerp naar de locatie van de Werf te brengen en daar te houden blijven voor rekening van de eerste.

12.6. De Werf zal toestaan dat Opdrachtgever genoemd herstel elders laat uitvoeren wanneer dat redelijk is. De Werf zal alsdan aan Opdrachtgever de kosten vergoeden doch niet tot een hoger bedrag dan voor de Werf gemoeid zou zijn geweest met herstel op de eigen locatie binnen de garantietermijn.

12.7. De garantietermijn is 3 maanden.

12.8. Alle garantieverplichtingen vervallen indien Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van enige verplichting ingevolge deze overeenkomst.

12.9. Van garantie zijn uitgesloten zaken die zijdens Opdrachtgever zijn toegeleverd of voorgeschreven. Tevens is iedere vorm van conservering van garantie uitgesloten.

12.10. Ten aanzien van door derden toegeleverde zaken en uitgevoerde werkzaamheden zijn de garantieverplichtingen van de Werf beperkt – in omvang en duur – tot de door die toeleverancier daadwerkelijk gegeven garantie. De Werf zal ter zake van zijn garantieverplichting zijn gekweten door overdracht van zijn eventuele aanspraak jegens de leverancier(s).

12.11. Werkzaamheden, onderzoek werkzaamheden daaronder begrepen, na ten onrechte door Opdrachtgever gedaan beroep op garantie worden in rekening gebracht overeenkomstig artikel 4 lid 3 en worden verricht onder toepasselijkheid van deze voorwaarden.

13. Aansprakelijkheid en vrijwaring
13.1. De aansprakelijkheid van de Werf in verband met eventuele tekortkomingen in de door hem uitgevoerde werkzaamheden is beperkt tot het nakomen van de in het vorige artikel omschreven garantieverplichtingen.

13.2. De Werf is niet aansprakelijk voor enige schade behalve en voor zover de opdrachtgever bewijst dat deze schade is ontstaan uit een handeling of nalaten van de directie, dan wel medewerkers van de Werf geschied hetzij met de opzet die schade te veroorzaken, hetzij roekeloos en met de wetenschap dat die schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien.

13.3 Te allen tijden en in alle gevallen is de aansprakelijkheid van de Werf beperkt tot een bedrag van ten hoogste € 50.000 per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met dezelfde oorzaak.13.4. Iedere vordering jegens de Werf, behalve die welke door de Werf uitdrukkelijk schriftelijk is erkend, vervalt door het enkele verloop van twaalf maanden na het ontstaan van die vordering.

13.5. Aansprakelijkheid beperkende, uitsluitende of vaststellende voorwaarden, welke in verband met de geleverde zaken of diensten door leveranciers of hulppersonen van de Werf aan de Werf kunnen worden tegengeworpen, zullen door de Werf ook aan de Opdrachtgever kunnen worden tegengeworpen.

13.6. Opdrachtgever zal de Werf en zijn werknemers vrijwaren van iedere aanspraak van derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst door de Werf, in zoverre die aanspraken méér of anders zijn dan die welke de Opdrachtgever toekomen jegens de Werf.

14. Betaling en zekerheid
14.1.Opdrachtgever dient 50% van de vooraf overeengekomen kosten te voldoen vóór de aanvangsdatum van de werkzaamheden. De restantbetaling dient te betaald te zijn bij oplevering van de werkzaamheden, tenzij schriftelijk een andere betalingsafspraak en betalingsstermijn overeen is gekomen.

14.2. De Werf heeft te allen tijden het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling en/of voorafgaande zekerheid te vorderen. Een overeengekomen krediettermijn doet aan die bevoegdheid niet af.

14.3. Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen het in rekening gebrachte binnen 30 dagen na factuurdatum zowel schriftelijk bij de Werf in te dienen als ten kantore van de Werf te bespreken al dan niet vertegenwoordigd door een door hem aangestelde deskundige, bij gebreke waarvan het in rekening gebrachte geldt als door Opdrachtgever aanvaard en betwisting van de verschuldigdheid daarvan niet meer mogelijk is.

14.4. Opdrachtgever doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen. Garantieaanspraken schorten de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever niet op.

14.5. Indien Opdrachtgever enig door hem verschuldigd bedrag niet op de voet van het voorgaande voldoet is hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Zodra de Opdrachtgever met enige betaling in verzuim is zijn alle overige vorderingen van de Werf op Opdrachtgever opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim zonder ingebrekestelling onmiddellijk in. Met ingang van de dag waarop de Opdrachtgever in verzuim is, is hij aan de Werf een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte van een maand waarover het verzuim voortduurt.

14.6. In geval van verzuim is Opdrachtgever gehouden de buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden. Deze worden geacht ten minste 15% van het openstaande bedrag te bedragen.

14.7. De Werf is gerechtigd de zaken en documenten, welke hij uit welke hoofde ook van Opdrachtgever onder zich heeft of zal krijgen terug te houden tot al hetgeen Opdrachtgever aan de Werf verschuldigd is zal zijn voldaan. Ingeval bij oplevering van bedoelde zaken en documenten een vordering op Opdrachtgever niet opeisbaar is, is de Werf gerechtigd deze terug te houden totdat voor betaling van de vordering zekerheid zal zijn gesteld. De Werf heeft recht op vergoeding door Opdrachtgever van de met betrekking tot de teruggehouden zaak gemaakte kosten.

14.8. Alle zaken van Opdrachtgever welke de Werf onder zich heeft, of welke een derde onder zich heeft en waaraan of in verband waarmee door de Werf werkzaamheden worden verricht, strekken de Werf tot pand voor al hetgeen hij van Opdrachtgever te vorderen heeft in verband met de onderliggende overeenkomst en/of andere overeenkomsten met Opdrachtgever, schade, kosten en rente daaronder begrepen.

15. Ontbinding
15.1. Indien Opdrachtgever een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, alsmede wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft de Werf het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of om de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, één en ander naar zijn keuze en steeds met behoud van enig hem toekomend recht op vergoeding van kosten, schade en interesten.

15.2. Opdrachtgever is slechts tot ontbinding gerechtigd in de gevallen bedoeld bij artikelen 6 en 11 van deze voorwaarden en alsdan niet dan na betaling aan de Werf van alle op dat moment aan de Werf, al dan niet opeisbaar, verschuldigde bedragen.

15.3. Indien de overeenkomst eindigt op de voet van artikel 15.1. voordat de overeengekomen werkzaamheden zijn voltooid of de tijd gedurende welke zij zouden worden uitgevoerd is verstreken, heeft de Werf recht op de volle overeengekomen prijs voor die werkzaamheden, verminderd met de rechtstreeks uit de beëindiging voortvloeiende besparingen. Indien de overeenkomst eindigt door ontbinding door de Opdrachtgever heeft de Werf voor reeds uitgevoerd werk recht op een evenredig deel van de overeengekomen prijs.

16. Overdracht vorderingsrechten
16.1. Behoudens schriftelijke toestemming van de Werf heeft Opdrachtgever niet het recht zijn vorderingsrechten jegens de Werf uit de overeenkomst of anderszins aan derden over te dragen.

16.2. Overgang ingevolge artikel 6:251 BW wordt ten aanzien van vorderingsrechten jegens de Werf uitgesloten.

17. Geschillen en toepasselijk recht
17.1. Alle geschillen welke tussen partijen bestaan zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

17.2. De overeenkomst is onderworpen aan Nederlands recht.

Opgesteld dd. 30 oktober 2022 te Amsterdam